Medynų formavimas ir kirtimai. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Antanas Juodvalkis, Leo­nardas Kairiūkštis. 

Prekės kodas: 43

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

Medynų formavimas ir kirtimai. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Antanas Juodvalkis, Leo­nardas Kairiūkštis.

Išleidimo metai 2009, formatas 17×24 cm, kieti viršeliai, 224 psl., ISBN 978-9955-37-090-1

€670 su PVM
Turite klausimų apie šią prekę? Klauskite
Gamintojas: Leidykla "Lututė"

Medynų formavimas ir kirtimai. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Antanas Juodvalkis, Leo­nardas Kairiūkštis.

Va­do­vė­lyje ap­tar­ta miš­ko kir­ti­mų pa­skir­tis ir jų kla­si­fi­ka­ci­ja, pla­čiai nag­ri­nė­ja­mi ugdomie­ji kir­ti­mai kaip vie­na iš svar­biau­sių prie­mo­nių produktyviems me­dy­nams formuo­ti, ana­li­zuo­ja­mas jų po­vei­kis me­dy­nų for­ma­vi­mo­si ei­gai, iš­dės­to­ma produktyviausio miš­ko for­ma­vi­mo te­ori­ja ir prak­ti­nės jos tai­ky­mo ga­li­my­bės, ap­ra­šo­mi me­dy­nų for­ma­vi­mo ypa­tu­mai įvai­rių rū­šių me­dy­nuo­se ir įvai­rių gru­pių bei ka­te­go­ri­jų miš­kuo­se. Daug dėmesio skiriama pa­grin­di­nių miš­ko kir­ti­mų ana­li­zei ir jų tai­ky­mui praktikoje, ap­žvel­gia­mas kir­ti­mų or­ga­ni­za­vi­mas, tech­no­lo­gi­ja ir kir­ta­vie­čių va­ly­mas. Apra­šyti sanitariniai ir spe­cia­lio­sios pa­skir­ties kir­ti­mai: re­konst­ruk­ci­niai, bio­lo­gi­nės įvairo­vės pa­lai­ky­mo ir krašto­vaizdžio for­ma­vi­mo. Ap­ta­ria­mi miško kir­ti­mų ypa­tu­mai pasau­li­nė­je miš­ki­nin­kys­tės li­te­ra­tū­ro­je ir prak­ti­ko­je bei to­li­mes­nės kir­ti­mų rai­dos ir tobuli­ni­mo ten­den­ci­jos.

Va­do­vė­lis pir­miau­sia yra skir­tas miš­ki­nin­kys­tės spe­cia­ly­bės uni­ver­si­te­ti­nių ir neuniversite­ti­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų pa­grin­di­nių stu­di­jų stu­den­tams. Au­to­riai ti­ki­si, kad va­do­vė­lis bus nau­din­gas vi­siems miš­kų ūkio spe­cia­lis­tams ir pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, taip pat gam­ti­nin­kams ir vi­siems, ku­rie do­mi­si miš­ku ir miš­ki­nin­kys­te.

Išleidimo metai 2009, formatas 17×24 cm, kieti viršeliai, 224 psl., ISBN 978-9955-37-090-1

Parašyti atsiliepimą
Rašyti
Skambinti